Komtek Sverige

VERKSAMHET

FRITIDSKURSER

Enligt konventionen för barns rättigheter har alla barn rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder. Komtek bidrar till detta genom att erbjuda kursverksamhet inom teknik och entreprenörskap för barn och unga. Kurserna bedrivs på kvällar och lov och kan vara av olika längd och har ett varierat innehåll med fokus på praktiskt arbete. Mekanik, elektronik och programmering är några av de teknikområden som behandlas för att skapa rörelse, ljud och ljus i roliga tillämpningar.

För att kunna utmana och lyssna på varje deltagares idéer och tankar ska handledartätheten vara hög vid Komteks fritidsaktiviteter, minst en handledare på mellan fem och tio barn. Alla deltagare ska känna – Jag vill, kan och vågar!